VeleBit logo

POLITIKA KVALITETAPolitika kvaliteta je suštinsko opredeljenje u poslovanju preduzeća VeleBit d.o.o. Novi Sad.
U skladu sa poslovnom politikom preduzeća, rukovodstvo, kao i svi ostali zaposleni u VeleBit d.o.o, opredeljeni su da kontinuirano unapređuju kvalitet proizvoda i usluga i time zadrže poziciju lidera u regionu u proizvodnji medicinskih sredstava, I i Im klase, POS papira, beskonačnih obrazaca i etiketa, usaglašenu sa zahtevima važećih zakona i posebnih propisa.
Politika kontinuiranog unapređenja kvaliteta, posebno u proizvodnji visokokvalitetnih medicinskih sredstava, I i Im klase, podređena je zahtevima i potpunom zadovoljenju potreba zdravstvenih ustanova, laboratorija i svih ostalih krajnjih korisnika.
Cilj je da se ovakvom politikom uskladi poslovanje preduzeća Velebit d.o.o. sa zahtevima IMS i zakonskim regulativama iz oblasti medicine kao i da se unapređenjem kvaliteta proizvoda i usluga neprestano podiže nivo zadovoljavanja potreba korisnika i na taj način obezbedi kako zadovoljstvo tako i bezbednost korisnika medicinskih sredstava.
Politika kvaliteta vodi realizaciji ciljeva preduzeća na osnovu sledećih postupaka:
• STRUČNO, KVALITETNO, PRVI PUT I SVAKI PUT;
• Poslovanje je podređeno zaštiti korisnika identifikacijom i procenom rizika medicinskog sredstva u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti korisnika;
• Primenom i stalnim poboljšanjem efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i ciljeva kvaliteta prema zahtevima IMS-a, posebno medicinskih sredstava I i Im klase;
• Svođenje troškova poslovanja na optimalni nivo pri efikasnom i kvalitetnog korišćenju kadrovskih, materijalnih i finansijskih resursa;
• Primenu sistema kvaliteta koja ide od najvišeg rukovodstva do svakog pojedinca u kolektivu;
• Ostati u sklopu osnovne delatnosti uz proširenje proizvodnog programa, čime bi se omogućilo osvajanje novih tržišta i regiona, praćeno povećanjem obima poslovanja;
• Primene sistema sveobuhvatne kontrole kvaliteta u organizacionim delovima u poslovnim funkcijama. Obezbeđujemo uslove za neprekidno nadgledanje i kontrolu planova u svim poslovnim procesima; obezbeđujemo praćenje i eliminaciju rizika po bezbednost proizvoda i zdravlje ljudi;
• Naši proizvodi u potpunosti ispunjavaju zahteve korisnika u pogledu kvaliteta, pouzdanosti, trajnosti i dizajna. Uspostavili smo takvo radno okruženje u kome su zaposleni svesni da se njihov rad nadgleda i kontroliše i da je izvršavanje zadataka iz prvog pokušaja i na najbolji mogući način, prioritet. Svaki zaposleni ima pozitivan stav prema kvalitetu, a to znači raditi bez greške;
• Održavanje klime međusobne saradnje i uvažavanja u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, kao i poverenja i osećaja pripadnosti firmi, u kojoj svi zaposleni razumeju svoje zadatke, odgovornosti i ovlašćenja. Neophodne kadrovske resurse obezbeđujemo tako što stvaramo uslove za sprovođenje obuke, potrebnog nivoa znanja i motivacije svih zaposlenih, čime se ujedno smanjuju troškovi neusaglašenih aktivnosti, procesa, proizvoda i usluga;
• Održavamo korektan odnos sa dobavljačima roba i usluga, poštujući zahteve i procedure uključujemo ih u sistem kvaliteta, odabirom dobavljača koji zadovoljavaju visoko postavljene kriterijume u proizvodnji repromaterijala potrebnih za prozvodnju medicinskih sredstava.
• Odgovorno prihvatamo sve zahteve koje nameće okruženje (zakonski, ekonomski, bezbedonosni, ekološki,...) u cilju zaštite okoline i očuvanja resursa sredine u kojoj živimo i radimo.

Novi Sad, 04.09.2019

VeleBit

Telefon/Fax

+381 21 67 36 600
+381 21 64 90 670
+381 21 64 90 749

Adresa

Bulevar vojvode Stepe 64.
21 000 Novi Sad, Srbija

Mail

office@velebit.rs

Sertifikat